Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky PDF ke stažení zde

 

Všeobecné nákupní podmínky

společnosti GZ Media, a.s. (dále jen „VNP“)

 1. Definice

  Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají následující výrazy, jsou-li v těchto VNP anebo ve SMLOUVĚ (včetně úvodních ustanovení takové SMLOUVY) psány kapitálkami, pro účely těchto VNP a SMLOUVY následující význam:
  GZM
  GZM znamená společnost GZ Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712, IČ: 273 80 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10185. V případě, že předmětná objednávka je činěna ze strany GZ Recordable s.r.o., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712, IČ: 261 22 219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72053, rozumí se zkratkou GZM tato společnost. V případě, že předmětná objednávka je činěna ze strany GZ Production, s.r.o., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712, IČ: 242 42 438, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196592, rozumí se zkratkou GZM taktéž tato společnost. GZM jsou pro účely těchto VNP kupujícím ve smyslu ust. § 2079 a násl. OZ anebo objednatelem ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ, bez ohledu na to, zda je takto ve SMLOUVĚ výslovně označena.
  DODAVATEL
  DODAVATELEM se pro účely těchto VNP rozumí PRODÁVAJÍCÍ ve smyslu ust. § 2079 a násl. OZ anebo ZHOTOVITEL ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ, bez ohledu na to, zda je takto ve SMLOUVĚ výslovně označen.
  OBJEDNÁVKA
  Jakákoliv objednávka zaslaná ze strany GZM bude činěna výhradně na základě těchto VNP.
  Každá akceptovaná objednávka (dále jen „OBJEDNÁVKA“) tvoří právně závaznou SMLOUVU mezi dodavatelem a GZM.
  PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ se pro účely těchto VNP podle povahy SMLOUVY rozumí (i) věci a jejich součásti, je-li SMLOUVA kupní smlouvou, které se SMLOUVOU DODAVATEL zavazuje dodat GZM a umožnit ji nabýt vlastnické právo k těmto věcem a GZM se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně DODAVATELI sjednanou cenu, nebo (ii) dílo, je-li SMLOUVA smlouvou o dílo, které se DODAVATEL zavazuje provést pro GZM na svůj náklad a nebezpečí a GZM se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
  SMLUVNÍ STRANY, SMLUVNÍ STRANA
  DODAVATEL a GZM jsou společně označováni též jako SMLUVNÍ STRANY nebo každý jednotlivě jako SMLUVNÍ STRANA.
 2. Předmět VNP

  VNP upravují a doplňují podmínky uzavírání SMLUV mezi SMLUVNÍMI STRANAMI. VNP jsou závazné a tvoří nedílnou součást SMLUV. Uzavřením SMLOUVY vyslovuje DODAVATEL neodvolatelný souhlas se zněním těchto VNP.
  V případě, že se SMLOUVA svým obsahem odlišuje od těchto VNP, mají ujednání SMLOUVY přednost před odlišnými ujednáními těchto VNP.
 3. Obchodní podmínky DODAVATELE

  Odlišné, doplňující nebo jiné všeobecné obchodní podmínky či jakékoliv jiné obchodní podmínky DODAVATELE nejsou pro GZM závazné, a pokud budou tyto ke SMLOUVĚ přiloženy nebo na ně bude jakkoli odkázáno, a to v jakékoliv formě, nejsou takové jiné obchodní podmínky platné a pro GZM závazné.
  Přijetí OBJEDNÁVKY potvrdí DODAVATEL GZM do 2 pracovních dnů od doručení OBJEDNÁVKY (potvrzením OBJEDNÁVKY a jejím zasláním zpět GZM). GZM je oprávněna OBJEDNÁVKU odvolat i před uplynutím lhůty pro přijetí OBJEDNÁVKY, a to i bez souhlasu DODAVATELE. Potvrzení DODAVATELE o přijetí OBJEDNÁVKY s dodatkem, odchylkou, výhradou, omezením, a/nebo jinou změnou, která mění podmínky OBJEDNÁVKY byť i nepodstatně, a/nebo zaslání jinak znějících obchodních podmínek není přijetím OBJEDNÁVKY, nemá za následek uzavření SMLOUVY a je považováno za nový návrh na uzavření SMLOUVY. Nepřijme-li GZM písemně tento nový návrh ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení, platí, že GZM s navrhovanou změnou nesouhlasí a SMLOUVA uzavřena není.
  SMLOUVA může být měněna pouze písemnou dohodou SMLUVNÍCH STRAN.
 4. Podklady pro dodávku

  Výkresy, vzory a jiné podklady zaslané GZM porovná DODAVATEL ihned s obsahem OBJEDNÁVKY; v případě jakýchkoli nesrovnalostí (rozporů mezi podklady a OBJEDNÁVKOU) je DODAVATEL povinen na tyto nesrovnalosti GZM upozornit nejpozději se zasláním potvrzení OBJEDNÁVKY GZM, jinak odpovídá GZM za újmu z toho vzniklou. Tyto podklady jsou výlučným vlastnictvím GZM a budou bez zbytečného odkladu po splnění povinností DODAVATELE dle SMLOUVY bez vyzvání a bezplatně navráceny GZM.
  DODAVATEL je povinen v případě nejasností týkajících se PŘEDMĚTU PLNĚNÍ bezodkladně kontaktovat GZM a vyjasnit na vlastní odpovědnost všechny detaily plánované dodávky PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. DODAVATEL je povinen obstarat všechny podklady důležité pro dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, přestože tyto nejsou výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ nebo OBJEDNÁVCE.
  DODAVATEL odpovídá GZM za vady PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a/nebo újmu vzniklou jako následek nedodržení povinností stanovených v tomto ustanovení VNP.
 5. Dodací podmínky

  DODAVATEL splní svou povinnost dodat PŘEDMĚT PLNĚNÍ GZM jeho řádným a včasným dodáním do místa dodání, a v případě, že to povaha PŘEDMĚTU PLNĚNÍ vyžaduje, navíc předvedením způsobilosti PŘEDMĚTU PLNĚNÍ sloužit ke sjednanému účelu. O dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ bude DODAVATELEM předán a GZM podepsán dodací list nebo SMLUVNÍMI STRANAMI sepsán protokol o předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
  DODAVATEL je povinen dodat PŘEDMĚT PLNĚNÍ GZM na své nebezpečí a svým nákladem do sídla GZM na adrese Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712 nebo na adrese výrobního závodu Soběslav, Wilsonova 222/25, 392 01 Soběslav, a to dle dodací podmínky INCOTERMS 2010 v paritě DAP.
  DODAVATEL je povinen dodat PŘEDMĚT PLNĚNÍ GZM nejpozději v termínu uvedeném ve SMLOUVĚ v obvyklé pracovní době GZM. Každému dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (nebo jeho dílčí části, bylo-li sjednáno dodání po částech) bude předcházet písemné vyrozumění DODAVATELE o plánovaném termínu dodání; takové vyrozumění musí být učiněno minimálně 2 pracovní dny před plánovaným termínem dodáním PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
  GZM je oprávněna, nikoli však povinna, přijmout předčasnou dodávku PŘEDMĚTU PLNĚNÍ; z tohoto přijetí však nevyplývá nárok DODAVATELE požadovat předčasnou platbu ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Povinnost dodat PŘEDMĚT PLNĚNÍ je splněna až dodáním všech částí dodávky (vč. plánů, výkresů a další průvodní technické dokumentace, atestů, prohlášení o shodě atd.) PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a potvrzením dodání v dodacím listu nebo v protokolu o předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Veškerá průvodní technická dokumentace, která je součástí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, musí splňovat požadavky technických norem vč. norem harmonizovaných, příp. určených nebo jinak dohodnutých ve SMLOUVĚ.
  GZM je oprávněna nepřijmout PŘEDMĚT PLNĚNÍ, který neodpovídá požadavkům těchto VNP, SMLOUVY a/nebo obecně závazných technických norem a právních předpisů nebo není způsobilý sloužit obvyklému účelu. V takovém případě je GZM povinna předat či zaslat DODAVATELI oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, posouzení charakteru nedostatků a stanovení přiměřené lhůty pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou DODAVATELEM odstraněny ve stanovené lhůtě, bude PŘEDMĚT PLNĚNÍ považován za nedodaný.
  Je-li PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ druhově určená věc nebo větší množství jednotlivě určených věcí, je GZM povinna pouze k namátkové kontrole kvality PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Zjistí-li GZM, že více než 5% dodaného PŘEDMĚTU PLNĚNÍ vykazuje vady, je GZM oprávněna nepřijmout celou dodávku PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a není povinna k placení ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ až do řádného dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
  Zaváže-li SMLOUVA GZM k postupnému přejímání dílčích dodávek PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a vykazuje-li dílčí dodávka vady, je GZM oprávněna odmítnout další dodávky a není povinna k placení ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ až do řádného odstranění vad.
  Cena balení PŘEDMĚTU PLNĚNÍ je zahrnuta v ceně PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Obal je DODAVATEL povinen zvolit tak, aby dostatečně chránil PŘEDMĚT PLNĚNÍ před poškozením, zničením, ztrátou a krádeží během přepravy a aby splňoval veškeré platné právní předpisy a technické normy. V případě vrácení obalu je jeho hodnota dobropisována; likvidaci obalu zajistí DODAVATEL. DODAVATEL je povinen předložit GZM spolu s dodávkou PŘEDMĚTU PLNĚNÍ dodací a nákladový list, na kterých uvede číslo OBJEDNÁVKY (SMLOUVY).
  Na dokumentech souvisejících s dodávkou PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (faktura, dodací a nákladový list, odesílací návěští, prohlášení o původu PŘEDMĚTU PLNĚNÍ apod.) je DODAVATEL povinen uvést číslo OBJEDNÁVKY a přesné znění adresy sídla GZM.
  Bude-li DODAVATEL v prodlení s dodáním (nebo provedením a předáním) PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit GZM smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ za každý i jen započatý den prodlení, přičemž nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká GZM ve vztahu ke každému porušení povinnosti samostatně.
 6. Vlastnosti PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  DODAVATEL odpovídá GZM za to, že dodaný PŘEDMĚT PLNĚNÍ je ohledně konstrukce, výroby a instrukcí bezvadný ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a sekundárních právních předpisů Evropského společenství formou ES prohlášení o shodě.
  DODAVATEL je povinen na požádání GZM identifikovat své SUBDODAVATELE, kteří se podílejí na plnění dodávky DODAVATELE pro GZM. DODAVATEL se zavazuje zajistit, aby podmínky dle tohoto ustanovení VNP byly splněny i jeho SUBDODAVATELI. V případě porušení tohoto ustanovení VNP SUBDODAVATELEM DODAVATELE, odpovídá GZM za vzniklou újmu DODAVATEL.
  Jsou-li PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ výrobky, s jejichž uvedením na trh nebo do provozu je dle platných právních předpisů spojena povinnost zajistit prohlášení o shodě, je DODAVATEL
  povinen předat GZM spolu s PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ kopii prohlášení o shodě v jazyce shodném s technickou dokumentací k PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a dále bezpečnostní list v českém jazyce.
  DODAVATEL je povinen dodat GZM spolu s PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ písemné prohlášení o původu PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. DODAVATEL odpovídá GZM za veškerou újmu, která GZM vznikne tím, že DODAVATEL řádně a včas nedodal prohlášení o původu.
  DODAVATEL je povinen PŘEDMĚT PLNĚNÍ před odesláním podrobit kontrole kvality. Veškerá dokumentace o kontrole kvality bude na vyžádání GZM DODAVATELEM zaslána, nejpozději však s vystavením faktury.
 7. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Předmětu plnění

  Dodaný PŘEDMĚT PLNĚNÍ se stává vlastnictvím GZM okamžikem jeho převzetí ze strany GZM.
  Nebezpečí škody na PŘEDMĚTU PLNĚNÍ přechází na GZM spolu s přechodem vlastnického práva.
 8. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

  PŘEDMĚT PLNĚNÍ musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, musí být nový, na vysoké technické úrovni, splňovat požadavky stanovené těmito VNP, SMLOUVOU a obecně závaznými právními předpisy. PŘEDMĚT PLNĚNÍ musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím a musí být proveden s náležitou odbornou péčí. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, jakož i součásti použité k jeho výrobě musí být nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. PŘEDMĚT PLNĚNÍ musí přesně odpovídat vzorkům nebo výkresům tak, jak je uvedeno v OBJEDNÁVCE nebo ve SMLOUVĚ. PŘEDMĚT PLNĚNÍ musí být schopen podávat standardní výkon požadovaný ze strany GZM a plně vyhovovat účelu, pro který byl objednán nebo dodán.
  DODAVATEL poskytuje GZM, a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabydou vlastnické nebo jiné právo k PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, záruku za jakost PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. DODAVATEL se zavazuje, že PŘEDMĚT PLNĚNÍ bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému ve SMLOUVĚ nebo k účelu, k němuž se PŘEDMĚT PLNĚNÍ obvykle užívá, bude mít vlastnosti požadované ze strany GZM, VNP, SMLOUVOU, obecně závaznými právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si PŘEDMĚT PLNĚNÍ tyto vlastnosti beze změny zachová.
  PŘEDMĚT PLNĚNÍ musí být prost jakýchkoli vad, faktických i právních, zjevných a skrytých, odstranitelných i neodstranitelných.
  Není-li ve SMLOUVĚ dohodnuto jinak, poskytuje DODAVATEL na PŘEDMĚT PLNĚNÍ záruku v délce 24 měsíců ode dne řádného dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ na základě dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. U PŘEDMĚTU PLNĚNÍ dodávaného dílčími dodávkami se za den předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ pokládá dodání poslední dílčí dodávky. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu od řádného dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ na základě podpisu dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ do okamžiku, kdy bude PŘEDMĚT PLNĚNÍ ze strany GZM použit či jinak zapracován ve vztahu k výrobku, dílu či zařízení, pro nějž byl PŘEDMĚT PLNĚNÍ dodán. Záruční doba neběží po dobu, po kterou GZM nemohou PŘEDMĚT PLNĚNÍ užívat pro jeho vady, za něž odpovídá DODAVATEL.
  SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že za podstatné porušení SMLOUVY pokládají zejména výskyt takové vady (vad) PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která zcela či zčásti znemožňuje jeho užívání, či výskyt většího množství ostatních vad v rozsahu 3 a více vad.
  V případě, že GZM nesdělí v oznámení podstatné vady (či vad) PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DODAVATELI jiný požadavek, je DODAVATEL povinen zahájit kroky k řešení vytýkané vady nejpozději do 48 hodin ode dne oznámení, přičemž pokud tak DODAVATEL v plném rozsahu neučiní, má GZM právo požadovat přiměřenou slevu z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, nebo mohou od SMLOUVY odstoupit, anebo vadu či vady odstranit samy či prostřednictvím třetí osoby na náklady a nebezpečí DODAVATELE.
  V případě výskytu vady (vad) představující nepodstatné porušení SMLOUVY má GZM právo požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Pokud DODAVATEL vadu do 14 dnů poté, co mu byla ze strany GZM oznámena, neodstraní, je GZM oprávněna požadovat slevu z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, nebo vadu (vady) odstranit sama či prostřednictvím třetí osoby na náklady a nebezpečí DODAVATELE, anebo od SMLOUVY odstoupit.
  Za odstranění vady se považuje dodání nové věci bez vady, dodání chybějící věci anebo oprava věci. Právo volby z těchto nároků náleží vždy GZM. Od okamžiku vytknutí vady do odstranění vady DODAVATELEM neběží záruční doba na vadný PŘEDMĚT PLNĚNÍ. V případě, že existuje nebezpečí prodlení, je GZM oprávněna odstranit vadu sama na náklady DODAVATELE. Další nároky GZM plynoucí z titulu vad PŘEDMĚTU PLNĚNÍ dle obecně závazných právních předpisů, zejména právo na náhradu újmy, tím nejsou dotčeny.
  Bude-li DODAVATEL v prodlení s uspokojením jakéhokoliv nároku GZM z vad PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit GZM smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ za každý i jen započatý den prodlení, přičemž nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká GZM ve vztahu ke každému porušení povinnosti samostatně.
 9. Využití SUBDODAVATELŮ

  DODAVATEL prohlašuje, že je plně oprávněn a odborně způsobilý k dodání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Veškeré činnosti potřebné k realizaci SMLOUVY provede DODAVATEL prostřednictvím vlastních kapacit. Ukáže-li se to jako účelné či nevyhnutelné, je DODAVATEL oprávněn plnit svou povinnost částečně za pomoci třetí, odborně způsobilé osoby. DODAVATEL bere na vědomí, že i v případě částečné realizace SMLOUVY prostřednictvím třetí osoby plně odpovídá GZM tak, jako by celou SMLOUVU prováděl DODAVATEL sám.
  DODAVATEL je oprávněn využít SUBDODAVATELŮ, externích pracovníků a jiných třetích osob, které nejsou zaměstnanci DODAVATELE (dále souhrnně jen „SUBDODAVATEL“), k plnění SMLOUVY jen s předchozím písemným souhlasem GZM. Navrhovaná osoba SUBDODAVATELE musí být odborně způsobilá k provedení subdodávky a musí plnit požadavky platných právních předpisů a norem vč. norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001. DODAVATEL bere na vědomí, že GZM je oprávněna odmítnout částečné plnění SMLOUVY prostřednictvím SUBDODAVATELŮ z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to zejména v případě, že budou mít s ohledem na původ zboží, které se má stát předmětem subdodávek, pochybnosti o jeho kvalitě.
  DODAVATEL je povinen GZM nebo jeho zákazníkům kdykoli do doby dokončení PŘEDMĚTU PLNĚNÍ umožnit bez zbytečného odkladu kontrolu provádění PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací, služeb, užívacích práv, výkresů a dokumentace, aby se GZM nebo jeho zákazníci mohli ujistit, že je v souladu se SMLOUVOU.
  Veškeré kontroly, zkoušky a testy se provádějí u DODAVATELE, jeho SUBDODAVATELŮ, v závodech výrobců, během transportu nebo v sídle GZM a/nebo jejích výrobních závodech. Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly, zkoušky nebo testu není nijak dotčeno tím, že PŘEDMĚT PLNĚNÍ nebo část PŘEDMĚTU PLNĚNÍ byla již zkontrolována, odzkoušena nebo testována, stalo-li se tak bez účasti OBJEDNATELE nebo byla-li zkouška, kontrola nebo test neúspěšný.
  DODAVATEL je povinen smluvně zajistit, aby SUBDODAVATEL, externí pracovník nebo jiná třetí osoba provedli dohodnuté plnění v souladu s požadavky GZM. DODAVATEL je povinen zajistit, aby se jeho povinnosti vyplývající z těchto VNP a SMLOUVY staly závaznými součástmi SMLOUVY mezi DODAVATELEM a daným SUBDODAVATELEM, externími pracovníky nebo jinými třetími osobami a aby tak platily i pro SUBDODAVATELE, externí pracovníky nebo jiné třetí osoby.
 10. Cena za PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  Cena za PŘEDMĚT PLNĚNÍ uvedená v OBJEDNÁVCE je pevná a konečná, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Cena za PŘEDMĚT PLNĚNÍ zahrnuje veškeré náklady na balení, doklady, dopravu PŘEDMĚTU PLNĚNÍ do místa určení, případné pojištění PŘEDMĚTU PLNĚNÍ jakož i všechny další náklady související s dodávkou PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
 11. Platební podmínky

  GZM je povinna zaplatit za dodaný PŘEDMĚT PLNĚNÍ po jeho bezvadném a úplném dodání a správném vystavení faktury se splatností 60 dní ode dne doručení faktury GZM, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet DODAVATELE uvedený na příslušné faktuře DODAVATELE.
  GZM nese náklady na bankovní poplatky své banky, všechny další náklady týkající se placení ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ nese DODAVATEL.
  Povinnost GZM zaplatit cenu PŘEDMĚTU PLNĚNÍ je splněna odepsáním ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ z účtu GZM.
  GZM je oprávněna pozastavit DODAVATELI úhradu částky ve výši 10 % z ceny Předmětu plnění a tuto uhradit (i) do 3 dnů ode dne podpisu dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, který potvrdí řádné předání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, nebo (ii) poté, kdy budou odstraněny veškeré vady PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
 12. Faktura Dodavatele

  Každá faktura DODAVATELE musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu stanovených obecně závaznými právními předpisy minimálně:
      a) identifikaci SMLUVNÍCH STRAN;
      b) číslo SMLOUVY nebo číslo OBJEDNÁVKY;
      c) číslo faktury, datum vystavení faktury, splatnost faktury;
      d) předmět zdanitelného plnění;
      e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
      f) výši fakturované částky bez DPH;
      g) výši fakturované částky celkem;
      h) bankovní spojení SMLUVNÍCH STRAN;

  V opačném případě je GZM oprávněna takovou fakturu odmítnout a vrátit ji zpět DODAVATELI k odstranění nedostatků. Nová lhůta splatnosti příslušné faktury počíná běžet dnem doručení nové faktury GZM. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud faktura DODAVATELE nebude splňovat shora uvedené náležitosti, nebo bude-li faktura zaslána na jinou adresu, není GZM do doby zjednání nápravy DODAVATELEM v prodlení.
  Faktury je DODAVATEL povinen odesílat GZM buď písemně (poštou) v počtu jednoho vyhotovení, nebo elektronicky na adresu uctarna@gzmedia.cz po předchozím souhlasu GZM.
 13. Poskytování skonta

  Při zaplacení ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ do 14 dnů od doručení faktury má GZM právo na 3 % skonto z ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, resp. do 30 dnů od doručení faktury na 1,5 % skonto ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a do 60 dnů netto, pokud nejsou mezi GZM a DODAVATELEM sjednány lhůty jiné.
 14. Zajištění DPH

  DODAVATEL se zavazuje, že bude v rámci obchodní spolupráce se GZM používat pouze bankovní účet, který je zveřejněn ve veřejném registru vybraných údajů o subjektech registrovaných dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který je spravován Ministerstvem financí České republiky prostřednictvím finančních úřadů (dále jen „REGISTR PLÁTCŮ DPH“).
  GZM není oprávněna provádět jakékoliv platby na bankovní účet DODAVATELE, který není uveden v REGISTRU PLÁTCŮ DPH. Z tohoto důvodu bude GZM vracet k přepracování originál každé faktury DODAVATELE, která bude obsahovat bankovní spojení DODAVATELE, které není obsaženo v REGISTRU PLÁTCŮ DPH.
  Pokud se DODAVATEL stane z důvodu porušení svých povinností vztahujících se ke správě DPH tzv. nespolehlivým plátcem, a tento jeho status bude uveden v REGISTRU PLÁTCŮ DPH, uděluje DODAVATEL GZM neodvolatelně svůj souhlas s tím, aby GZM v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za DODAVATELE odvedla příslušnému správci daně příslušnou daň, v důsledku čehož GZM DODAVATELI uhradí pouze tu část příslušné části ceny PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která odpovídá základu daně.
  V případě, že GZM bude jako ručitel vyzvána příslušným správcem daně k zaplacení dlužné částky DPH za DODAVATELE, a to z jakéhokoliv důvodu, a tuto dlužnou částku DPH za DODAVATELE uhradí, zavazuje se DODAVATEL uhradit GZM kromě dlužné částky DPH smluvní pokutu ve výši, která odpovídá výši dlužné částky DPH, kterou GZM za DODAVATELE uhradila.
  DODAVATEL bere na vědomí, že GZM bude čerpat potřebné informace týkající se DODAVATELE a rozhodné pro vznik ručení za nezaplacenou DPH zejména z REGISTRU PLÁTCŮ DPH.
  Povinnosti DODAVATELE dle tohoto článku VNP se neuplatní v případě, že DODAVATEL nebude plátcem DPH.
 15. Práva třetích osob

  DODAVATEL se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení SMLOUVY a/nebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. DODAVATEL se zejména zaručuje, že ke dni předání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ GZM na něm nebudou váznout žádná práva třetích osob bránící řádnému převodu vlastnického práva k Předmětu plnění na GZM, ani žádná práva bránící řádnému užívání PŘEDMĚTU PLNĚNÍ GZM, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
  DODAVATEL se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku porušení této povinnosti na straně DODAVATELE nedošlo k jakémukoliv poškození GZM, příp. jiné společnosti patřící do stejného podnikatelského seskupení jako GZM. DODAVATEL se výslovně zavazuje nahradit GZM veškerou újmu vzniklou porušením těchto povinností.
 16. Vyšší moc a nebezpečí změny okolností

  V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených SMLUVNÍM STRANÁM těmito VNP nebo SMLOUVOU. DODAVATEL je povinen GZM o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. DODAVATEL je povinen GZM písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho SUBDODAVATELE.
  Za události vyšší moci se především považují: stávky, výluky a všechny na vůli SMLUVNÍMI STRANAMI nezávislé okolnosti, jako jsou např. požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, omezení spotřeby energie.
  Za události vyšší moci se nepovažují zejména: vnitropodnikové stávky a výluky, zpoždění dodávek SUBDODAVATELŮ (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, uzávěry (dopravní aj.), omezení provozu, provozní havárie (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci).
  DODAVATEL na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.
 17. Zákaz postoupení, zastavení a započtení

  DODAVATEL není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu GZM postoupit a/nebo zastavit třetí osobě, zcela či částečně, jakékoli pohledávky, práva a/nebo povinnosti vzniklé na základě smluvního vztahu mezi DODAVATELEM a GZM založeného SMLOUVOU nebo v souvislosti s ním.
  DODAVATEL není oprávněn převést jako postupitel jakákoli práva a/nebo povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi GZM a DODAVATELEM založeného SMLOUVOU nebo z jeho části na třetí osobu bez souhlasu GZM, a to po celou dobu jeho trvání.
  DODAVATEL není oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky za GZM vzniklé na základě smluvního vztahu mezi DODAVATELEM a GZM založeného SMLOUVOU proti pohledávkám GZM za DODAVATELEM. GZM je oprávněna jednostranně započítat jakékoli své splatné i nesplatné pohledávky za DODAVATELEM proti pohledávkám DODAVATELE za GZM, a to i vůči pohledávkám, které nejsou splatné.
 18. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

  GZM a DODAVATEL shodně prohlašují, že veškeré informace získané ze vzájemné spolupráce na základě SMLOUVY považují za přísně tajné a zavazují se, že je nezpřístupní třetí osobě a využijí je výhradně pro účely plnění SMLOUVY. Takovými informacemi jsou především technická data, údaje o odebíraném rozsahu PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, ceny a informace o výrobcích a vývoji výrobků, o výzkumných a vývojových záměrech a veškerých podnikových datech druhé SMLUVNÍ STRANY. DODAVATEL udržuje v tajnosti všechna získaná vyobrazení, výkresy, kalkulace a ostatní podklady a zpřístupní je třetí osobě pouze s výslovným souhlasem GZM. Tím není dotčena povinnost DODAVATELE dle čl. 5 VNP.
  DODAVATEL ani GZM nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY zpřístupnit důvěrné informace dle tohoto článku VNP třetím osobám. Porušení této povinnosti nepředstavuje případ, kdy jsou informace zpřístupněny při plnění závazků z této SMLOUVY poradcům nebo SUBDODAVATELŮM, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této SMLOUVY a za podmínky zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací i ze strany těchto osob.
  SMLOUVA a veškeré informace a dokumenty s ní související a z ní vyplývající mají důvěrný charakter. Důvěrné informace jsou zejména všechny provozně ekonomické, osobní, technické, právní, daňové a jiné informace, které se vztahují ke SMLUVNÍM STRANÁM. Za důvěrné informace se rovněž považují jakékoli jiné informace, o nichž GZM prohlásí, že je za důvěrné považuje.
  Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
      a) byly SMLUVNÍ STRANĚ známy již předtím, než se o nich dozvěděla sdělením druhé SMLUVNÍ STRANĚ,
      b) byly zpřístupněny SMLUVNÍ STRANĚ nezávisle na sdělení druhé SMLUVNÍ STRANY, a to na základě vlastních rešerší,
      c) SMLUVNÍ STRANA je obdržela od třetí strany, která nepodléhá žádnému omezení ohledně použití nebo předání takových informací, nebo
      d) jsou všeobecně známé nebo se stanou všeobecně známými bez zavinění nebo bez podnětu SMLUVNÍCH STRAN.

  DODAVATEL se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu GZM uvádět své obchodní vztahy se GZM navenek jako referenci (např. odpovídajícím odkazem na internetových stránkách, ve firemních prezentacích a/nebo obchodních zprávách, publikacích, tiskových prohlášeních nebo v rámci jiných zveřejnění, ať již jakéhokoli druhu) a ani jinak nebude užívat logo GZM ve svých propagačních materiálech.
  DODAVATEL se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších právních předpisů, které upravují ochranu osobních údajů.
  SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že některá ze SMLUVNÍCH STRAN poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku VNP, je tato SMLUVNÍ STRANA povinna zaplatit druhé SMLUVNÍ STRANĚ smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  Ustanovení tohoto článku VNP platí i po ukončení platnosti SMLOUVY.
 19. Doručování

  GZM a DODAVATEL se dohodli na tom, že veškerá komunikace mezi nimi vztahující se ke SMLOUVĚ bude probíhat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné SMLUVNÍ STRANY uvedené v záhlaví SMLOUVY. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí.
  Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště. SMLUVNÍ STRANA je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé SMLUVNÍ STRANĚ změnu své doručovací adresy.
  Pro komunikaci prováděnou e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu se bude DODAVATELE využívat pouze e-mailových adres uvedených ve SMLOUVĚ, resp. v OBJEDNÁVCE GZM. E-mail se považuje za řádně doručený dnem jeho odeslání SMLUVNÍ STRANOU. SMLUVNÍ STRANA je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé SMLUVNÍ STRANĚ změnu své e-mailové adresy.
 20. Adhezní smlouvy

  GZM a DODAVATEL shodně prohlašují, že vzájemné smluvní vztahy uzavírají v souvislosti se svým podnikáním a že se s ohledem na okolnosti jejího uzavření nepoužijí ustanovení § 1798 a násl. OZ; pro vyloučení pochybností se tímto GZM a DODAVATEL dohodli, že vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 OZ. DODAVATEL výslovně prohlašuje, že není slabší SMLUVNÍ STRANOU.
 21. Odstoupení od SMLOUVY

  GZM je oprávněna odstoupit od SMLOUVY v případě, že:
      a) DODAVATEL bude v prodlení se splněním povinnosti řádně a včas dodat PŘEDMĚT PLNĚNÍ

      b) se DODAVATEL dostane do Prodlení se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady PŘEDMĚTU PLNĚNÍ;
      c) na DODAVATELE byl podán návrh na insolvenční řízení nebo srovnatelné zákonné řízení, pokud bude takové řízení zahájeno nebo pokud bude návrh na zahájení takového řízení zamítnut pro nedostatek majetku;
      d) u DODAVATELE existuje důvod pro zahájení insolvenčního řízení;
      e) DODAVATEL vstoupí do likvidačního řízení;
      f) proti DODAVATELI bude vedeno řízení o výkon rozhodnutí na částku přesahující 100.000 Kč;
      g) se majetkové poměry DODAVATELE zhorší natolik, že již nebude možno počítat s řádným plněním SMLOUVY, a to i přesto, že neexistuje žádný důvod pro zahájení insolvenčního řízení;
      h) ve vlastnické struktuře DODAVATELE dojde k takovým změnám, že by pokračování smluvních vztahů bylo z tohoto důvodu pro GZM nemožné;
      i) existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců.
  Odstoupením od SMLOUVY ani jiným způsobem ukončení SMLOUVY nezanikají:
      a) nároky na náhradu újmy vzniklé porušením VNP nebo SMLOUVY;
      b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady PŘEDMĚTU PLNĚNÍ;
      c) vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením VNP nebo SMLOUVY;
      d) ujednání o obchodním tajemství, povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochrany know-how;
      e) ujednání o volbě práva a řešení sporů.

  Odstoupení od SMLOUVY musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé SMLUVNÍ STRANĚ. Forma e-mailu není postačující. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od SMLOUVY bylo druhé SMLUVNÍ STRANĚ doručeno třetí den po té, kdy bylo ze strany odstupující SMLUVNÍ STRANY prokazatelně odesláno.
 22. Zaměstnanci GZM

  DODAVATEL se zavazuje upustit od poskytování jakýchkoli finančních příspěvků, darů či dalších výhod vůči GZM, jimi pověřeným osobám a/nebo jejich pracovníkům, jakož i blízkým osobám pracovníků a/nebo pověřených osob GZM. DODAVATEL se zavazuje zajistit, aby tyto povinnosti plnily i osoby, které byly pověřeny DODAVATELEM nebo které pro DODAVATELE pracují. Pro účely tohoto článku VNP není rozhodné, zda byly tyto výhody nabídnuty, přislíbeny nebo poskytnuty výše uvedeným osobám nebo v jejich zájmu třetí osobě.
  DODAVATEL se zavazuje, že nebude zaměstnancům GZM nabízet uzavření pracovního poměru ani jiného smluvního institutu majícího za následek vznik pracovněprávního vztahu s DODAVATELEM ani s jakoukoliv třetí osobou a že neuzavře s jakýmkoliv zaměstnancem GZM pracovní poměr ani jinou SMLOUVU mající za následek vznik pracovněprávního vztahu. V případě porušení této povinnosti je DODAVATEL povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení zajišťované povinnosti GZM smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč.
 23. Smluvní pokuty

  Smluvní pokuty dle těchto VNP anebo sjednané ve SMLOUVĚ jsou splatné do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy porušující SMLUVNÍ STRANĚ k úhradě smluvní pokuty, a to na bankovní účet neporušující SMLUVNÍ STRANY uvedený ve výzvě. Výzvy budou zasílány na adresu sídla porušující SMLUVNÍ STRANY uvedenou v záhlaví SMLOUVY, případně na adresu sídla zapsanou ve veřejném rejstříku ve smyslu OZ.
  Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle těchto VNP nebo sjednaná ve SMLOUVĚ se nijak nedotýká nároku příslušné SMLUVNÍ STRANY na náhradu újmy v plné výši a práva odstoupit od SMLOUVY.
 24. Vyloučená ustanovení

  SMLUVNÍ STRANY výslovně vylučují aplikaci ust. § 557, § 1395, § 1917 – 1918, § 1921, § 2051, § 2093, § 2103 - 2104, § 2106 a § 2110 - 2112 OZ.
 25. Salvátorská klauzule

  Pokud některé z ustanovení SMLOUVY je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost SMLOUVY jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení SMLOUVY.
 26. Rozhodné právo a prorogační doložka

  Smluvní vztah mezi GZM a DODAVATELEM se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.
  Věcně a místně příslušným soudem pro řešení sporů mezi GZM a DODAVATELEM je věcně příslušný obecný soud GZM.
 27. Platnost a účinnost

      Tyto VNP jsou platné a účinné od 1.5.2018.