Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávky realizované společností GZ Media, a.s.
platné od 1. ledna 2016


1 Vznik smluvního vztahu
 

1.1 Jakákoli objednávka zaslaná ze strany Zákazníka společnosti GZ Media, a.s. (dále jen “Dodavatel”) bude akceptována výhradně na základě těchto Obchodních podmínek pro dodávky realizované společností GZ Media, a.s. (dále jen „Podmínky“).
 
1.2 Každá akceptovaná objednávka (dále jen „Objednávka“) tvoří právně závaznou smlouvu mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Na základě Objednávky se Dodavatel zavazuje dodávat zboží a služby, zejména polygrafické produkty, obaly, optické disky v různých typech obalů či balení včetně různých tiskovin, vinylové desky v různých typech obalů či balení včetně různých tiskovin, mastering, fulfillment a distribuční služby (dále jen "zboží").
 
1.3 Tyto Podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami, ať už by se na ně odkazovalo v Objednávce či jinde, přičemž takové obchodní podmínky Zákazníka mohou být pro Dodavatele závazné jen tehdy, jestliže jsou písemně a výslovně přijaty ze strany Dodavatele jejich podpisem osoby oprávněné za Dodavatele platně jednat. Těmito Podmínkami se kromě Objednávky řídí rovněž veškeré další budoucí dodávky a obchodní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
 
2 Dodání zboží
 
2.1 Dodavatel vyvine veškeré úsilí k dodání zboží v souladu s písemně sjednaným dodacím termínem, avšak tyto sjednané termíny jsou toliko odhady a Dodavatel není odpovědný za jejich případné nedodržení, ledaže by to bylo způsobeno jeho úmyslem či hrubou nedbalostí. V žádném případě pak není Dodavatel odpovědný za veškeré nepřímé či následné škody, zejména za ušlý zisk, jiné ekonomické či finanční ztráty, poškození dobrého jména, ztrátu dat či zastavení výroby.
 
2.2 Jakýkoli nabídnutý či sjednaný termín ze strany Dodavatele musí být činěn v dobré víře ohledně jeho splnění, jde však vždy jen o odhad data dodání zboží.
 
2.3 Lhůta, jež je sjednána pro dodání, počíná běžet od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží veškeré dokumenty uvedené ve čl. 6.3 těchto Podmínek, kompletní specifikaci zboží, kompletní instrukce ohledně jeho balení, a veškerá data potřebná k výrobě zboží, tj. např. příslušné artworky, CD nebo DVD mastery, apod. (dále jen “Zdrojová data”), v souladu s Technickými podmínkami Dodavatele, jež jsou obsaženy na webových stránkách Dodavatele: www.gzmedia.cz (dále jen "Technické podmínky”). Dokud Dodavatel výše uvedené dokumenty, specifikace či data neobdrží, není povinen Objednávku plnit. Dojde-li k jejich poskytnutí po poledni, 12.00 CET, lhůta sjednaná pro dodání zboží se prodlužuje o jeden den. Jestliže výše uvedené dokumenty, specifikace či data vyžadují zpřesnění či doplnění, sjednaný termín pro dodání se neuplatní a Dodavatel navrhne Zákazníkovi termín jiný.
 
2.4 Jestliže je nedodání zboží či nesplnění jiného závazku ze strany Dodavatele zapříčiněno jakoukoli vyšší mocí, okolností vylučující protiprávnost či skutečností, za kterou Dodavatel neodpovídá, doba pro splnění závazku se přiměřeně prodlouží, nebo je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takových případech není Dodavatel odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu. Vyšší moc zahrnuje zejména případy války, mobilizace, nepokojů, teroristických událostí, sabotáží, jednání či opomenutí ze strany vládních či správních úřadů, neposkytnutí nutných povolení, epidemie, exploze, povodně, požáry, působení ostatních přírodních živlů, případy omezení v dopravě, omezení v dodávkách surovin či energií, nehody či provozní problémy na straně sjednaného dopravce, a podobně.
 
2.5 Dodání zboží je podmíněno řádným a včasným splněním povinností ze strany Zákazníka. Je-li Zákazník v prodlení s jakoukoli platbou vztahující se k jakékoli předchozí objednávce, je Dodavatel oprávněn na základě své volby buď zboží vyrobené na základě pozdější Objednávky nedodat, uskladnit jej a účtovat skladné ve výši 2 % jeho ceny za každý den jeho skladování (uskladněním zboží však přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka), anebo od jakékoli pozdější Objednávky odstoupit.
 
2.6 Jestliže Dodavatel nebude objektivně schopen (zejména kvůli nedostatku informací k přepravě, kvůli odmítnutí převzetí, či kvůli jiné vadě součinnosti ze strany Zákazníka) dodat či předat zboží, ačkoli byla připravenost zboží k dodání řádně avizována, bude Dodavatel dle svého uvážení oprávněn buď zařídit uskladnění zboží na Zákazníkovy náklady (v takovém případě bude Dodavatel oprávněn přeúčtovat Zákazníkovi veškeré jemu účtované skladné a další v této souvislosti vzniklé náklady) nebo zboží uskladnit sám a účtovat skladné ve výši 2 % jeho ceny za každý den jeho skladování (uskladněním zboží však přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka). Všechny náklady spojené se skladováním, pojištěním zboží, veškeré související výlohy či náhrady škody, je Zákazník povinen uhradit do 30 dnů od vystavení příslušné faktury.
 
2.7 Je-li zboží skladováno Dodavatelem bez řádného právního titulu déle než 1 měsíc, je Dodavatel oprávněn jej na základě svého uvážení zničit.
 
2.8 Dodavatel je oprávněn dodat sjednané zboží v částečných dodávkách.
 
2.9 Zboží se považuje za řádně Zákazníkem převzaté jeho dodáním na adresu specifikovanou v Objednávce. Zákazník je oprávněn převzetí odmítnout toliko v případě, že je zboží viditelně a podstatně vadné a Zákazník o tom Dodavatele písemně uvědomí do tří dnů od dodání zboží. V rámci převzetí zboží či přepravních dokumentů je Zákazník povinen zboží překontrolovat a písemně přepravci oznámit (s kopií pro Dodavatele) transportem způsobené škody na zboží či jiní námitky k přepravě zboží.
 
2.10 Není-li mezi stranami sjednáno či v těchto Podmínkách uvedeno jinak, a
a) jestliže Objednávka nezahrnuje přepravu zboží, řídí se dodání zboží dle pravidla EXW, Loděnice, Česká Republika (Incoterms 2010),
b) jestliže Objednávka zahrnuje přepravu zboží, řídí se dodání zboží dle pravidla DAP, (místo dodání), (Incoterms 2010).
 
3 Množstevní tolerance
 
3.1 Charakter výrobní činnosti Dodavatele vylučuje, aby mohlo být vyrobeno přesně takové množství, jaké bylo objednáno. Proto platí, že Dodavatel je oprávněn dodat Zákazníkovi zboží, jehož bude více či méně než bylo objednáno, avšak pouze v rámci v tomto článku uvedené množstevní tolerance. Dodavatel je pak tedy oprávněn Zákazníkovi účtovat vždy skutečně dodaný počet vyrobeného množství v rámci množstevní tolerance, a Zákazník je povinen cenu tohoto skutečně dodaného zboží uhradit. 

3.2 Je-li objednaným zbožím ze strany Zákazníka produkt, jehož součástí je gramofonová deska v jakémkoli formátu, typu či podobě, pak platí, že rozdíl mezi objednaným množstvím zboží a množstvím skutečně dodaným nesmí přesáhnout 10% u objednávek do 999 množstevních jednotek, a 5% u objednávek 1000 a více množstevních jednotek.

3.3 Ve všech případech, kdy objednaným zbožím ze strany Zákazníka není produkt, jehož součástí je gramofonová deska, pak platí, že rozdíl mezi objednaným množstvím zboží a množstvím skutečně dodaným nesmí přesáhnout 10% u objednávek do 499 množstevních jednotek, 5% u objednávek 500 až 2999 množstevních jednotek, 3% u objednávek 3000 a více množstevních jednotek. Dodavatel však bude Zákazníkovi účtovat vždy skutečně dodaný počet množstevních kusů.
 
4 Ceny a platební podmínky
 
4.1 Není-li sjednáno jinak, jsou ceny zboží sjednány bez započtení nákladů na dopravu, nákladů na raznice, apod., které budou Zákazníkovi vyúčtovány separátně v souladu s nabídkou či s platným ceníkem Dodavatele či do výše doložených nákladů.
 
4.2 Dodavatel může akceptovat Zákazníkovu žádost o změnu specifikace zboží či jinou změnu, ale má v takovém případě právo na úhradu tím zapříčiněných vícenákladů. V případě že artwork není v souladu se zásadami obsaženými v Technických podmínkách, má dodavatel právo učinit jeho potřebné úpravy a právo na úhradu nákladů za takovéto vícepráce.
 
4.3 Platby musí být provedena na účet určený Dodavatelem, a to bez jakýchkoli srážek. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na účet Dodavatele. Není-li Zákazníkem určeno, ke které faktuře či pohledávce se platba vztahuje, má se za to, že se vztahuje k pohledávce, která byla splatná nejdříve.
 
4.4 Není-li písemně sjednáno jinak či jinak uvedeno na faktuře, musí být cena zboží zaplacena do 30 dnů od vystavení příslušné faktury, bez jakýchkoli srážek. V případě prodlení s úhradou ceny zboží je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení.
 
4.5 Není-li písemně sjednáno jinak, není Zákazník oprávněn zadržovat Dodavateli z jakéhokoli důvodu jakoukoli platbu a není oprávněn provést jakýkoli zápočet jakéhokoli svého nároku.
 
4.6 Není-li poskytnuta sjednaná zálohová platba či jistota, je Dodavatel oprávněn od Objednávky odstoupit a požadovat náhradu škody.
 
4.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka okamžikem plného zaplacení ceny zboží.
 
4.8. Vlastnické právo k nástrojům nutným k výrobě zboží (např. raznice, lisovací nástroje, apod.) náleží do vlastnictví Dodavatele, a to i když bylo jejich zhotovení uhrazeno Zákazníkem.
 
5 Odpovědnost za vady
 
5.1 Pro odpovědnost za vady zboží dodaného Dodavatelem Zákazníkovi platí následující pravidla:
 
5.1.1 Zákazník je povinen ihned po dodání zboží provést jeho prohlídku a okamžitě písemně oznámit Dodavateli jakékoli případné vady. Nedojde-li k takovému okamžitému oznámení vad, platí, že zboží bylo řádně předáno bez vad. Jestliže je zboží viditelně poškozeno jeho přepravou, Zákazník musí doručit Dodavateli přepravní dokumenty potvrzené Zákazníkem a pracovníkem přepravce s uvedením povahy a rozsahu poškození, jinak bude jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena. Zjevné vady či vady dodaného množství musí být přiměřeně zdokumentovány a oznámeny Dodavateli nejpozději do 48 hodin od dodání zboží, jinak je jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena. Vady, které nebyly objektivně zjistitelné při prohlídce, musí být přiměřeně zdokumentovány a písemně oznámeny Dodavateli nejpozději do 2 měsíců od dodání, jinak je jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena. Dodavatel odstraní reklamovanou vadu v přiměřeném čase na základě své volby opravou zboží či dodáním nového zboží, avšak výhradně z předpokladu, že:
 
5.1.1.1 Dodavateli bude vada oznámena okamžitě po jejím zjištění, a
 
5.1.1.2 vada byla způsobena výhradně Dodavatelem, a
 
5.1.1.3 vadné zboží bylo v případě žádosti Dodavatele dopraveno zpět Dodavateli způsobem, který si Dodavatel zvolí, a to na Dodavatelovy náklady, (zejména v případě situace, kdy vzorky uchované Dodavatelem vadné nejsou), a
 
5.1.1.4 vada neměla původ ve Zdrojových datech, vzorcích, artworkách, datech, materiálech či dokumentaci, jež by byly dodány či schváleny Zákazníkem, a
 
5.1.1.5 procento vadných kusů zboží je větší než 1% celkově dodaných kusů.
 
5.1.2 Alternativně k odstranění vady dle 5.1.1, může Dodavatel na základě své volby buď vrátit přiměřenou část ceny vadného zboží, jestliže zboží bylo již zaplaceno, anebo část ceny vadného zboží Zákazníkovi dobropisovat.
 
5.2 Dodavatel není odpovědný za vady, které nejsou pro účel užívání zboží podstatné či za nepodstatné deviace od specifikace zboží, a zejména za veškeré vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží.
 
5.3 Jakákoli odpovědnost za zboží, jež by šla nad rámec výše uvedeného, je vyloučena. Nárok na náhradu škody plynoucí z existence Dodavatelovi odpovědnosti za vady je vyloučen. Vyloučena je rovněž jakákoli odpovědnost Dodavatele v případě, že je na zboží provedena Zákazníkem či třetí stranou jakákoli úprava.  
 
5.4 Dodavatel má nárok na náhradu veškerých škod či nákladů (např. přepravní náklady či cestovní výdaje), jež by plynuly z neoprávněně reklamované vady Zákazníkem.
 
6 Duševní vlastnictví
 
6.1 Zákazník je odpovědný za skutečnost, že:
 
6.1.1 objednané zboží jakkoli neporušuje jakákoli autorská práva či jakékoli jiné právo duševního vlastnictví třetí strany, a
 
6.1.2 má veškerá potřebná oprávnění (např. mechanická práva k rozmnožování nosičů) nebo licence, a že jsou či včas budou vypořádány veškeré licenční poplatky či odměny, a
 
6.1.3 neexistují žádné nároky, spory, arbitrážní či soudní řízení, která by se mohla dotýkat shora uvedených skutečností, za které Zákazník odpovídá.
 
6.2 Zákazník se zavazuje odškodnit Dodavatele za jakoukoli škodu, která by mu vznikla jakýmkoli nárokem třetí strany na základě práva duševního vlastnictví k předmětnému zboží.
 
6.3 Zákazník je povinen ke každé Objednávce potvrdit a poskytnout Dodavateli „Copyright declaration“ (jež je k dispozici na webových stránkách Dodavatele. Dodavatel rovněž může požadovat další doložení skutečnosti, že Zákazník má veškerá nutná oprávnění či licence.
 
6.4 Dodavatel je oprávněn o Objednávce informovat příslušné autority (např. BIEM nebo IFPI).
 
6.5 Veškeré nabídky či jiné dokumenty obsahující technické či obchodní informace poskytnuté Dodavatelem jsou považovány za důvěrné a bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmějí být sdělovány třetím stranám.
 
7 Odpovědnost za škodu
 
Rozsah náhrady škody, která by mohla vzniknout jako důsledek porušení veškerých povinností, které vyplývají z Objednávky, se omezuje částkou rovnající se sjednané ceně zboží, na něž se taková Objednávka vztahuje. Nahrazuje se skutečná škoda, nikoli však ušlý zisk, či jakékoli nepřímé či následné škody. Dále se nenahrazují škody vzniklé výpadkem provozu, odstávkou, nedosažením či ztrátou produkce, ztrátou obchodního případu anebo ztrátou dat.
 
8 Odstoupení od smlouvy či pozastavení jejího plnění
 
8.1 Jestliže nastane některá z následujících skutečností, může Dodavatel na základě vlastní volby buď pozastavit plnění svých smluvních závazků a povinností, aniž by se proto dostal do prodlení, anebo od smlouvy odstoupit:
a) Zákazník je v prodlení delším než 30 dnů s provedením jakékoli platby vztahující se k jakékoli jeho Objednávce, nebo
b) porušení povinnosti či neposkytnutí součinnosti ze strany Zákazníka, jestliže je to k řádnému plnění Objednávky ze strany Dodavatele nezbytné, nebo
c) Zákazník je v insolvenci, nebo je proti němu insolvenční či exekuční řízení zahájeno, nebo
d) Dodavatel na základě svého uvážení dojde k názoru, že obsah příslušného nosiče je nelegální, extremistický, či jinak způsobilý poškodit jeho dobré jméno,
e) Zákazník neposkytne včas Copyright declaration či další související doložení ve smyslu čl. 6.3, nebo
f) Dodavatel neobdrží Zdrojová data v souladu se svými technickými podmínkami.
 
8.2 V případě pozastavení plnění ze strany Dodavatele je Zákazník povinen uhradit Dodavateli vzniklé vícenáklady a škody.
 
9 Ukládání Zdrojových dat 
 
9.1 Zdrojová data budou uložena na FTP serveru Dodavatele nebo budou dodána Zákazníkem na nosiči v souladu s technickými podmínkami Dodavatele.  Ke každému katalogovému číslu Zákazníka musí existovat pouze jediná verze Zdrojových dat. Bude-li Zákazník v případě reedice požadovat jakoukoli změnu, budou původní Zdrojová data v jakékoli podobě automaticky zlikvidována.
 
9.2 Dodavatel uschová Zdrojová data zdarma po dobu 24 měsíců od dodání zboží. Dodavatel je po uplynutí výše uvedených lhůt oprávněn bez dalšího oznamování Zákazníkovi Zdrojová data zlikvidovat.
 
9.3 Dodavatel není odpovědný za jakoukoli škodu nebo ztrátu uschovaných Zdrojových dat.

 
Obchodní podmínky platné před datem  1.1.2016:

Obchodní a dodací podmínky platné od 1.6. 2014  ke stažení v PDF naleznete zde.

Obchodní a dodací podmínky platné do 31.5. 2014  ke stažení v PDF naleznete zde.