Vinyl master

Technické dotazy ohledně vinylové výroby, posílejte prosím na adresu: mastering@gzvinyl.com
Konečným cílem Vašeho tvoření není jen záznam na Vašem magnetofonu, disku Vašeho počítače nebo na „vypáleném CD-R“, ale na gramofonové desce, kterou hodláte nabídnout posluchačům. Než však Vámi vytvořený záznam dostane podobu onoho černého kotouče musí nutně projít dlouhou cestou - řadou technologických operací. Celá tato cesta má svá omezení – pevné hranice, které vyplývají z fyzikálních zákonů. Jistě chcete, aby výsledek Vaší práce touto cestou prošel aniž by utrpěl nějaké „oděrky“. Lapidárně řečeno jste na tom podobně jako železničář, který má zboží naložit tak, aby se vagon vešel pod most, projel tunelem, nepřekročil nosnost mostů a při tom všem byl co nejlépe využit ložný prostor.
 1. Snažte se nepřekročit maximální doporučenou délku na stranu desky (viz informativní tabulky podle formátu desky a druhu záznamu). Delší hrací doba znamená dramatické snížení záznamové úrovně a dynamiky. Požadavek extrémně vysoké záznamové úrovně naopak prudce snižuje možnou hrací dobu.
 2. Umísťujte náročné, exponované skladby na začátek a ne na konec každé strany desky. Podmínky záznamu i snímání se u vinylových desek se zmenšujícím průměrem ke středu desky zhoršují a to zejména pro vysoké kmitočty.
 3. Nepoužívejte v přehnané míře psychoakustické procesory.
 4. Kontrolujte master nejen subjektivně poslechem, ale je-li to možné i měřičem korelace (nesmí být v červeném poli nebo v záporných hodnotách) a analyzátorem kmitočtového spektra (signál nesmí obsahovat nepřiměřeně velké složky na dolním a hlavně pak na horním konci pásma).
 5. Nejnižší kmitočty akustického pásma pod cca 300 Hz musí být ve fázi. Pokud je při sloučení obou kanálů do mona patrný nápadný úbytek basů, znamená to, že snímek je nevhodně zpracován pro vinylovou desku.
 6. Odfiltrujte složky signálu, které se nepodílejí na subjektivním vjemu při reprodukci, tedy  subakustické signály pod 20 Hz – lépe už pod 40 Hz a složky na horním konci akustického pásma - nad 16 kHz. Předejdete tím problémům při záznamu i reprodukci.
 7. U nahrávek, které se rozložením energie v akustickém pásmu výrazně liší od přirozených zvuků (pro které byl během historického vývoje tento záznam optimalizován) může dojít při přepisu ke slyšitelným změnám ve zvuku v důsledku omezení, která plynou již z principu mechanického záznamu a reprodukce. Jedná se např. o zpěv upravený různými procesory, elektronicky generované efekty apod. V krajním případě, kdy by nevhodný signál mohl způsobit poškození záznamového zařízení, bude zpracování odmítnuto.
 8. Úroveň volíme STANDARDNĚ nejvyšší rozumně možnou podle charakteru daného snímku a s ohledem na specifické vlastnosti mechanického záznamu. Pokud to připouští mezní hodnoty záznamového zařízení a hrací doba snímku, lze na výslovné přání zákazníka (většinou DJ nebo rockových a heavy-metalových kapel) použít úroveň vyšší - LOUD (hlasitý) s tím, že to na straně reprodukce může být na úkor zkreslení nebo stability hrotu.
 9. Vyhýbejte se použití formátu desky 17 cm (7“) 33 1/3 rpm, kde jsou možnosti záznamu i reprodukce nejvíce limitovány. Není-li jiné řešení, počítejte s nutnými kompromisy. *)
 10. Pamatujte, že dobrý výsledek na straně uživatele značnou měrou závisí také na vlastnostech, technickém stavu a správném seřízení reprodukčního zařízení!  **)
 11. Nezbytně potřebujeme dostat spolu s masterem také tracklist. Je nutné na něm uvést názvy všech tracků, tedy i příp. bonusů a skrytých tracků, jejich hrací doby a celkový čas pro každou stranu!!! V poznámce na tracklistu upozorněte na případné anomálie, zvláštní efekty apod. Bez řádného tracklistu nemůže být zakázka přijata do výroby.
 12. Do výroby předávejte master vždy až po důkladné formální i poslechové kontrole, bez mechanického poškození, v  řádném obalu a s přiloženou průvodní dokumentací! Ověřte si pečlivě, zda údaje na tracklistu (tj. počet, pořadí, názvy a časy skladeb, na jedné i druhé straně desky) souhlasí se skutečností na masteru, s podklady pro tisk etiket, obalů a event. tiskových příloh.
 13. Dbejte také na to, aby údaje byly čitelné, jednoznačné a srozumitelné.
 14. Rozpory na hotových výrobcích vzniklé v důsledku nesouladu v podkladech nemohou být předmětem pozdější reklamace!
 15. Požadujete-li dodatečné úpravy nebo zpracování (zejména změny pořadí, vypuštění některých skladeb, zhotovení kompilace apod.), vyjádřete své přání přesně a srozumitelně v průvodní dokumentaci. Dbejte přitom na to, aby bylo jednoznačně patrné, co je na dodaném nosiči (nosičích) a  co má být na konečném výrobku.
*    nízká drážková rychlost omezuje záznamovou úroveň a způsobuje větší úbytek vysokých kmitočtů ke středu desky a vyšší zkreslení. 
**  má vliv kvalita snímacího systému, tvar, stupeň opotřebení a čistota snímacího hrotu, nastavení svislé síly a antiskatingu.

Teoretická délka záznamu pro různé formáty desky a druhy záznamu
( informativní hodnoty pro jednu stranu desky )


Typické průměrné hodnoty geometrických parametrů drážky
[ µm]
Rozměr desky
min @ 33 ot
min @ 45 ot
 
 Pro běžnou hudbu
 
 
 
 
základní šířka drážky
40
 
 
 
 
šířka zrcátka
10
Deska 30 cm
19,38
14,36
 
amplituda horizontální
20
Deska 25 cm
13,62
10,09
 
amplituda vertikální
10
Deska 17 cm
6,92
5,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro techno apod.
 
 
 
 
základní šířka drážky
50
 
 
 
 
šířka zrcátka
10
Deska 30 cm
11,45
8,48
 
amplituda horizontální
70
Deska 25 cm
8,05
5,96
 
amplituda vertikální
5
Deska 17 cm
4,09
3,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrémní hodnoty *  
 
 
 
 
základní šířka drážky
100
 
 
 
 
šířka zrcátka
10
Deska 30 cm
7,20
5,33
 
amplituda horizontální
100
Deska 25 cm
5,06
3,75
 
amplituda vertikální
10
Deska 17 cm
2,57
1,90
 
 
 
 
 
 

*Použitelné jen ve speciálních případech, kdy tomu nebrání kmitočtové spektrum snímku a mezní hodnoty stroje.Větší šířka drážky než cca 70 µm je realizovatelná jen na lakové folii, samozřejmě na úkor dosažitelné reprodukční doby a s vědomím určitého útlumu na vysokých kmitočtech zejména u středu desky, což je dáno možnostmi lakové technologie..

Všechny tyto informace Vám mají pomocí se vyhnout problémům, které se v praxi nejčastěji vyskytují. V žádném případě však nemohou nahradit učebnice fyziky, či odbornou literaturu zabývající se teorií mechanického záznamu zvuku, hudebních věd, techniky nahrávání, fyziologie slyšení a dalších souvisejících oborů, ze kterých čerpají špičkoví zvukoví mistři ve snaze dosáhnout optimálních výsledků.


Máte dotaz? Chcete objednat produkt?

Pošlete nám zprávu.

 
 Security code
Kontaktovat nás můžete také na Infolinka+420 311 673 111
Po - Pá 8:00 - 17:00info@gzmedia.cz